Archiwum z dnia: 13 maja 2018

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO TO ŻYĆ JAK DZIECKO BOGA

13.05.2018, niedziela

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę

Lectio (czytanie) przeczytaj:

List do Efezjan 4, 1-7. 11-13

Bracia: Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. On też ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami, aby przysposobili świętych do wykonywania posługi dla budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa.

Zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • abyście postępowali w sposób godny powołania – jakie to powołanie? Parę wersetów wcześniej św. Paweł to wyjaśnia: wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa (Ef 1,4-5). Wielokrotnie też w listach nazywa wierzących świętymi. Nie chodzi mu o wybrane jednostki, dla Pawła chrześcijanin = święty, nie z powodu doskonałości moralnej, ale w skutek łaski odkupienia i zanurzenia w krwi Jezusa. Z powodu godności dziecka Bożego. W Ef 1,18 Paweł się modli: [Niech da] wam światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych. Jako święte dziecko Boże jesteś bogaty w łaskę i niewyobrażalnie wartościowy – bo wart krwi Syna Bożego. Na ile ta prawda jest żywa w Twojej świadomości, przeżywaniu trudów, swoich słabości, myśleniu o sobie?
  • z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność – Bóg wie jaka jest rzeczywistość naszej grzeszności. Wypełnianie chwalebnego powołania jest kwestią walki. Darowana nam świętość płynąca z łaski ma być przez nas realizowana w działaniu. Św. Jakub pisze w liście: Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? (Jk 2, 14 ) oraz Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków (Jk 2,26). Jakie konkretne czyny są potwierdzeniem Twojej wiary?
  • On też ustanowił jednych apostołami, innych prorokami (…) aby przysposobili świętych do wykonywania posługi dla budowania Ciała Chrystusowego – każdy święty ma zadanie/ powołanie budowania Ciała Jezusa, czyli Kościoła. Najpierw przez bycie samemu żywym kamieniem tej budowli, czyli życie sakramentami i w bliskiej relacji miłości z Bogiem. Z tej relacji wypływa pragnienie działania na zewnątrz – służby dla braci tych bliższych i dalszych.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie daj mi proszę poznać moją prawdziwą wartość, rozpal moje serce pragnieniem wypełnienia mojego powołania!

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?