Archiwum miesięcy: Listopad 2018

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO PRZYJĄĆ JEZUSA JAKO SWEGO PANA I ZBAWICIELA

30.11.2018, piątek , św. Andrzeja Apostoła

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

List św. Pawła do Rzymian 10, 9-18

Jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami -do zbawienia.
Wszak mówi Pismo: „Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony”.
Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. „Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony”.
Jakże więc mieli wzywać Tego, w którego nie uwierzyli? Jakże mieli uwierzyć w Tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił? Jakże mogliby im głosić, jeśliby nie zostali posłani? Jak to jest napisane: „Jak piękne stopy tych, którzy zwiastują dobrą nowinę”.
Ale nie wszyscy dali posłuch Ewangelii. Izajasz bowiem mówi: „Panie, któż uwierzył temu, co od nas posłyszał?” Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa.
Pytam więc: Czy może nie słyszeli? Ależ tak: „Po całej ziemi rozszedł się ich głos, aż na krańce świata ich słowa”.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • „Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: «Panem jest Jezus»” (1 Kor 12,3). To jest najkrótsze wyznanie wiary, że Jezus jest Tym, który zmartwychwstał i jest Panem wszechświata. Jak jest w moim życiu? Czy oddałem je całe Jezusowi (relacje rodzinne, finanse, sferę seksualną,…)? Czy może jakąś część zarezerwowałem tylko dla siebie?
  • Warunkiem zbawienia jest wiara. Jest ona łaską, czyli darem (por. Ef 2,8), o który należy prosić. Ale ponieważ jest darem, to można go nie przyjąć. Przyjęcie tego daru jest decyzją, aktem woli i jest odpowiedzią człowieka na miłość Boga, która się objawiła w pełni w Jezusie. „Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara” (1 Kor 15,17). Jeśli przyjmuję dar wiary i głoszę, że Jezus jest Panem, działa we mnie sam Duch, który mnie przemienia. Przyjęcie tego daru skutkuje zmianą życia. Czy ja wierzę? W Kogo i co? Czy jestem gotów na przemianę życia?
  • „Jakże mogliby im głosić, jeśliby nie zostali posłani”: Do głoszenia dobrej nowiny o Jezusie, Jego śmierci i zmartwychwstaniu wezwani jesteśmy wszyscy. Każda łaska, w tym wiara, jest dana nie tylko dla mojego osobistego dobra, ale dla wszystkich ludzi. „Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa”. „Biada mi jeślibym nie głosił Ewangelii (1 Kor 9,16), jeślibym zachowywał to tylko dla siebie, traktował jako prywatną sprawę. Mamy głosić nie siebie, nie własne wyobrażenia, ale samego Jezusa. Ale żeby Go głosić trzeba Go znać, prawda? Czy poznaję Go przez lekturę Pisma Świętego? Czy rozważam, co do mnie mówi? Czy rozmawiam o tym z innymi?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie Jezu otwieram Ci drzwi mojego życia, zapraszam Cię. Bądź moim Panem.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?

Następna strona »