Archiwum z dnia: 26 stycznia 2019

PRZYJĄĆ PANA TO OTWIERAĆ SIĘ NA DUCHA MOCY, MIŁOŚCI I TRZEŹWEGO MYŚLENIA

26.01.2019, sobota

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

2 List św. Pawła do Tymoteusza 1, 1-8

Paweł, z woli Boga apostoł Chrystusa Jezusa, posłany dla głoszenia życia obiecanego w Chrystusie Jezusie, do Tymoteusza, swego umiłowanego dziecka. Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Pana.
Dziękuję Bogu, któremu służę jak moi przodkowie z czystym sumieniem, gdy zachowuję nieprzerwaną pamięć o tobie w moich modlitwach. W nocy i we dnie pragnę cię zobaczyć, pomny na twoje łzy, by napełniła mnie radość na wspomnienie wiary bez obłudy, jaka jest w tobie; ona to zamieszkała pierwej w twej babce Lois i w twej matce Eunice, a pewien jestem, że mieszka i w tobie.
Z tej właśnie przyczyny przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie przez włożenie moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa naszego Pana ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według danej mocy Boga.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Bóg dał nam ducha mocy. To ważne – jako chrześcijanie nie jesteśmy słabi ale jesteśmy mocni Jego mocą. Czasem mamy pokusę, aby wiarę sprowadzić tylko do czegoś intelektualnego, do jakiejś filozofii życia, albo jedynie do moralności. Paweł przestrzega: „(…)w dniach ostatnich (…) ludzie (…) będą okazywać pozór pobożności, ale wyrzekną się jej mocy. I od takich stroń.” (2 Tm 3, 1-5) I przypomina „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” (Flp 4, 13).

  • Bóg dał nam ducha miłości. To miłość jest sensem naszego życia. Duch Boży daje nam odczuć, doświadczyć miłość Boga a my możemy się tą miłością dzielić z innymi ludźmi.
  • Bóg dał nam ducha trzeźwego myślenia. Nie mamy bezrefleksyjnie podążać za porywami uczuć, albo (jak Koryntianie) koncentrować się tylko na nadnaturalnych przejawach Bożej mocy. Bóg pragnie abyśmy posługiwali się rozumem: „Nie bądźcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana.” (Ef 5, 17).

  • Święty Paweł zachęca mnie dzisiaj, abym jako chrześcijanin odważnie podążał za Bogiem, odrzucił bojaźń, wziął udział w trudach i przeciwnościach. Na tej drodze moc, miłość i trzeźwe myślenie mają być jak trzy filary – gdy któregoś z nich zabraknie, budowla może się zawalić lub co najmniej przekrzywić.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Duchu Święty przyjdź, zabierz mój lęk, przekonaj mnie o mocy, którą mam w Tobie, spraw abym kierując się zdrowym rozsądkiem umiał przyjmować Bożą miłość i dawać miłość innym.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?