Archiwum z dnia: 31 marca 2019

NAWRACAĆ SIĘ TO POZNAĆ MIŁOSIERNEGO OJCA

31.03.2019, niedziela

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 15,1-3.11-32

W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi”.
Opowiedział im wtedy następującą przypowieść:
„Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: »Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada«. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zebrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, które jadały świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: »Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników«. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: »Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem«. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: »Przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się«. I zaczęli się bawić.
Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to znaczy. Ten mu rzekł: »Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego«. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: »Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę«. Lecz on mu odpowiedział: »Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się«”.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Przypowieść o miłosiernym ojcu odsłania nam serce Boga. Żądanie młodszego syna, aby otrzymać swoją część majątku oznaczało, że uważa swojego ojca jakby za umarłego (podział majątku następował tylko po śmierci rodzica). Ojciec z pewnością cierpi, ale nie unosi się oburzeniem, oddaje synowi część dziedzictwa i pozwala mu odejść. Bóg obdarza nas wolnością, nie chce abyśmy służyli mu z przymusu, ze strachu.  Dlaczego ty trwasz przy Bogu? Czy jest to wolny wybór podyktowany miłością?
  • Zaczął cierpieć niedostatek.  Młodszy syn doświadcza bolesnych konsekwencji zerwania więzi z ojcem. To obraz skutków grzechu, zerwania przez człowieka więzi z Bogiem: nie tylko niedostatek, głód, pustka, ale też utrata własnej godności, co obrazuje próba zaspokojenia głodu paszą świń – zwierząt dla Żydów nieczystych.
  • W scenie powrotu młodszego syna objawia się miłosierna miłość Boga wobec człowieka. Miłość staje się miłosierdziem wtedy, gdy przekracza ścisłą miarę sprawiedliwości. Tak czyni ojciec bezwarunkowo przyjmując syna. Syn powraca do ojca bez „żalu doskonałego” – nie ma w nim myśli o tym, jak bardzo zranił swego ojca: Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca. Motywem powrotu jest więc głód i niedola. Lecz ojciec nie czyni mu wyrzutów, nie wypomina złych czynów. Ofiarowuje mu (i mi także!) miłość, takiemu jakim jest (jakim jestem!).
  • A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Ojciec okazuje synowi swoją miłość nawet zanim ten zdąży cokolwiek powiedzieć… Bóg wyprzedza nas swoją łaską już wtedy, gdy czynimy pierwsze, może niezdarde kroki ku nawróceniu.
  • Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu…  Starszy brat jest obrazem osoby zawsze wiernej przykazaniom, służącej od wielu lat Bogu, ale będącej w sercu bardziej najemnikiem niż synem, nie znającej tak naprawdę swego Ojca. Jeśli czujesz, że ten opis odpowiada tobie, potraktuj to jako zaproszenie Pana do przylgnięcia do Niego, przebywania z Nim, aby poznać bardziej, co jest w Jego sercu.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Ojcze, uwielbiam Ciebie za Twoją miłosierną miłość do mnie i moich sióstr i braci. Daj mi doświadczyć siebie na co dzień, zobaczyć, że jesteś ze mną w zwykłych codziennych sprawach.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?