Archiwum z dnia: 6 stycznia 2018

PRZYJĄĆ PANA I DAĆ MU SWÓJ SKARB

06.01.2018, sobota , uroczystość Objawienia Pańskiego

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Mateusza 2,1-12

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: „Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon”.
Skoro usłyszał to król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz.
Ci mu odpowiedzieli: „W Betlejem judzkim, bo tak napisał prorok:
A ty, Betlejem, ziemio Judy,
nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy,
albowiem z ciebie wyjdzie władca,
który będzie pasterzem ludu mego, Izraela”.
Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: „Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon”. Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę.
A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.
A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do ojczyzny.

Zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Mędrcy podejmują wysiłek i trud dalekiej podróży żeby spotkać Jezusa. Czy dla mnie spotkanie z Jezusem jest czymś wartym podjęcia jakiejś ofiary (przede wszystkim czasu)? Jezus objawia się, czyli staje się dostępny dla nas, ale spotkanie z Nim wymaga ode mnie podjęcia pewnego wysiłku.

  • Otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. Otwórzmy przed Jezusem to, co jest naszym pilnie strzeżonym skarbem, w sensie tego, co najbardziej cenimy, ale też nawet bardziej to, co jest naszym skrywanym sekretem, może wstydliwym. Jeden ze złożonych darów, gorzka mirra, jest wyraźnym symbolem cierpienia. Możemy Jezusowi wszystko opowiedzieć o swoim cierpieniu czy nędzy, a On potraktuje to jak skarb, nie odrzuci niczego.

  • Magowie inną drogą udali się do swojej ojczyzny. Dosłownie: „odeszli” (św. Mateusz używa tu greckiego słowa anachoresis – odejście). Ich „odejście” inną drogą po spotkaniu z Jezusem, jest obrazem odejścia od dawnego życia, czyli nawrócenia, całkowitej zmiany myślenia i postępowania. Magia, którą się wcześniej parali, to oznaka między innymi pragnienia prestiżu i władzy nad życiem oraz innymi ludźmi. Magowie po spotkaniu z Jezusem porzucają to, omijają pełen splendoru i zakłamania dwór Heroda.
  • Pokłon mędrców ze Wschodu przed Jezusem oznacza, że misja Zbawiciela jest skierowana do ludzi wszystkich ras i narodów. Powołaniem każdego wierzącego jest niesienie orędzia Ewangelii innym ludziom i wspieranie, w miarę swoich możliwości, działalności misyjnej Kościoła. Czy głoszę Jezusa świadectwem swojego życia i słowem, czy wspieram misje modlitwą i materialnie, choćby w skromnym wymiarze?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, pragnę otworzyć przed Tobą skarbiec mojego serca, ze wszystkim co w nim jest. Dziękuję Ci, że mnie przyjmujesz takiego jakim jestem.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?

Następna strona »