Archiwum z dnia: 23 października 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO STAWAĆ SIĘ NA WZÓR CHRYSTUSA – SŁUGI

23.10.2019, środa Św. Jana Kapistrana

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 12,39-48

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„To rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”.
Wtedy Piotr zapytał: „Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich?”
Pan odpowiedział: « Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby na czas wydzielał jej żywność? Szczęśliwy ten sługa, którego pan powróciwszy zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w duszy: «Mój pan ociąga się z powrotem», i zacznie bić sługi i służebnice, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; każe go ćwiartować i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce.
Sługa, który zna wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie zna jego woli i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą”.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Wczytując się w dzisiejszy tekst możemy poczynić zaskakujące odkrycie, że Jezus zamiennie używa słów „rządca” i „sługa”. Te dwa słowa odnoszą się do jednej i tej samej osoby, która ma postępować zgodnie z tym, co zlecił Pan domu. Rządca otrzymuje od swojego Pana własność po to, aby swoją pracą służyć innym. Rozważ, co otrzymałeś od Boga, jakie dary posiadasz? Czy i w jaki sposób Twoje dary służą drugiemu człowiekowi?
  • Gdy dalej rozważymy owo rządzenie i służbę w szerszym kontekście Ewangelii, to największym przykładem tego, który ma władzę, ale oddał ją na rzecz służby jest Chrystus – Sługa. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł , aby Mu służono , lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu (Mk 10,45). On , istniejąc w postaci Bożej , nie skorzystał ze sposobności , aby na równi być z Bogiem , lecz ogołocił samego siebie , przyjąwszy postać sługi (…) uniżył samego siebie , stawszy się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej (Flp 2,6-8).
  • Jezus, który „na równi był z Bogiem”, Stwórca wszechświata staje się sługą dla człowieka? W ludzkich kategoriach trudne to do pojęcia. Jeszcze bardziej zaskakujące jest, gdy uświadomimy sobie cel służby Jezusa – oddanie życia, umieranie, śmierć po to, aby w innych wzbudzić życie. Nie bójmy się pomyśleć, że to także wezwanie dla każdego z nas, wezwanie do oddania cząstki samego siebie na rzecz drugiego.
  • Czy matka, która doświadcza problemów ze zdrowiem po urodzeniu kolejnego dziecka, nie oddaje jakoś swojego życia? Czy ojciec, który w trudnej sytuacji rodziny pracuje na 1,5 etatu nie zapiera się siebie i nie umiera? Stań przed Panem i pomyśl, jaka jest Twoja droga, czy, gdzie, w jakich sprawach, komu i w jakich sytuacjach jesteś wezwany do oddania swojego czasu, sił, zmęczenia, swoich uzdolnień na rzecz drugiego człowieka? Najtrudniej dla tego, co stoi najbliżej….

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, mój rozum wie, że oddanie się na rzecz drugiego to wyraz miłości, ale moje serce często jest twarde i tego nie przyjmuje. Tylko Ty możesz zmienić moje serce, gdy wlejesz w nie swojego Świętego Ducha.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?