Archiwum miesięcy: listopad 2019

OCZEKIWAĆ PANA, TO WIERZYĆ W SPOTKANIE Z NIM

30.11.2019, sobota , Święto św. Andrzeja, Apostoła

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

List św. Pawła Rzymian 10,9-18

Jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami -do zbawienia.
Wszak mówi Pismo: „Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony”.
Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. „Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony”.
Jakże więc mieli wzywać Tego, w którego nie uwierzyli? Jakże mieli uwierzyć w Tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił? Jakże mogliby im głosić, jeśliby nie zostali posłani? Jak to jest napisane: „Jak piękne stopy tych, którzy zwiastują dobrą nowinę”.
Ale nie wszyscy dali posłuch Ewangelii. Izajasz bowiem mówi: „Panie, któż uwierzył temu, co od nas posłyszał?” Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa.
Pytam więc: Czy może nie słyszeli? Ależ tak: „Po całej ziemi rozszedł się ich głos, aż na krańce świata ich słowa”.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • „Jezus jest Panem”, to najkrótsze wyznanie wiary że Jezus jest Tym, który zmartwychwstał i jest Panem wszechświata. Wyznanie takie można wypowiedzieć ustami niejako z siebie, ale sercem tylko przy pomocy Ducha Świętego (por. 1Kor 12, 3b). Bez Niego będą to tylko słowa, nie poparte czynami i postawą. Bez Ducha nie jesteśmy w stanie zaufać Jezusowi, oddać pod Jego panowanie naszego życia. To wymaga od nas wiary. A wiara jest darem, łaską. Jeśli głoszę, że Jezus jest Panem, działa we mnie sam Duch, który mnie przemienia. Jak jest w moim życiu? Czy oddałem je całe Jezusowi (relacje rodzinne, finanse, sferę seksualną,…)? Jaką sferę zarezerwowałem tylko dla siebie?
  • Wiara, to nie emocje, nasze chcenie, stan umysłu. Wiara to moja relacja z Bogiem, moja postawa względem Niego. „Jest aktem osobowym, wolną odpowiedzią człowieka na inicjatywę Boga, który się objawia” (Katechizm nr 166). Jest darem Boga danym człowiekowi – łaską. Dzięki niej możemy niejako „naprzód” radować się na to, co będzie po śmierci, na czas kiedy będziemy oglądać Boga “twarzą w twarz” (1 Kor 13, 12), “takim, jakim jest” (1 J 3, 2). Jest początkiem życia wiecznego. Wiara może być przeżywana w sposób radosny, ale też być wystawiana na próbę, przeżywana w ciemności, w poczuciu osamotnienia, „porzucenia” przez Boga. Świat bardzo często wydaje się daleki od tego, o czym zapewnia nas wiara. Doświadczenia cierpienia, niesprawiedliwości, śmierci wydają się wołać: Boga nie ma! Żeby nie zwątpić trzeba nieustannie karmić się Słowem (w Piśmie Św., w sakramencie Eucharystii), szukać Boga i prosić, abyśmy za św. Pawłem na końcu mogli powiedzieć: „W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia” (2Tym 4,7-8). Jakie są moje spotkania z Bogiem? Czy wlewają we mnie życie?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: „Panie, przymnóż mi wiary” (por Łk 17,5).

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?

Następna strona »