Archiwum z dnia: 15 listopada 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM STRZEGĄC SIĘ BŁĘDÓW POPRZEDNICH POKOLEŃ

15.11.2019, piątek , Św. Alberta Wielkiego

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 17, 26-37

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; a przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba „deszcz ognia i siarki” i wygubił wszystkich; tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi.
W owym dniu, kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać; a kto na polu, niech również nie wraca do siebie. Miejcie w pamięci żonę Lota. Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je.
Powiadam wam: Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą razem mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona».
Pytali Go: «Gdzie, Panie?» On im odpowiedział: «Gdzie jest padlina, tam zgromadzą się i sępy».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Charakterystyczne jest, że każde pokolenie popełnia te same błędy. Za czasów Noego jak i i Lota ludzie robili wszystko, tylko nie zwracali uwagi na Boże prawo i kierowane do nich słowo Boga: Pan widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi (…) ale Noe żył w przyjaźni z Bogiem (Rdz 6,5n). Skarga na Sodomę i Gomorę głośno się rozlega, bo występki ich mieszkańców są bardzo ciężkie (Rdz 18,20). Czy dziś, w niedawno jeszcze chrześcijańskiej Europie jest inaczej? Czy prawo Boże ma posłuch? Dziś Bóg, szczególnie przez objawienia Maryi, przez cuda eucharystyczne, niedawno w Sokółce czy Legnicy, mówi nam to samo – że On jest Panem, to znaczy tym, który ma prawo do tego, aby być najważniejszym w moim życiu. Jakie miejsce zajmuje Jezus w twoim życiu – na marginesie czy w centrum?
  • Nie chodzi o to, że mieszkańcy ziemi za Noego czy Lota jedli i pili, ale o to, że w swoim życiu nie słuchali Pana, nie słuchali Jego słowa. Przez to nie byli w stanie rozpoznać tego, co nadchodzi i odpowiednio się przygotować, czy przeciwdziałać. Po uprowadzeniu do Babilonu, Żydzi płakali i mówili: nie wierzyliśmy Jemu, nie byliśmy posłuszni głosowi Pana, Boga naszego, by pójść za przykazaniami Jego, które nam dał. (…) byliśmy niewierni wobec Pana, Boga naszego, byliśmy tak niedbali, iż nie słuchaliśmy Jego głosu. Przylgnęły przeto do nas nieszczęścia i przekleństwo (…) Nie byliśmy posłuszni głosowi Pana, Boga naszego, [przekazanemu] we wszystkich mowach proroków, posłanych do nas. Każdy chodził według zamysłów swego złego serca, służyliśmy bowiem obcym bogom i czyniliśmy, co jest złe przed oczami Pana, Boga naszego (Ba 1,18nn). Ale wtedy było już dla nich za późno. Dla nas nie jest jeszcze za późno, by słuchać Pana i kierować się Jego Słowem w codziennym życiu. Czy i jak wykorzystujesz czas, który jeszcze masz?
  • … kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać. Gotowość zostawienia tego, co posiadam, nieprzywiązanie do rzeczy, pokazuje stan mojej wolności i gotowości na spotkanie z Bogiem. Jak reagujesz, gdy zgubisz np. sto złotych, ukradną rower czy okradną mieszkanie? Ja chodzę długo pełen rozżalenia i złości, ciągle widzę jak bardzo jestem przywiązany do tego, co posiadam a przecież kiedyś wszystko to zostawię. Panie, daj mi Twojego Ducha wolności!

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, uwolnij mnie ode mnie samego!

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?