Archiwum z dnia: 18 maja 2021

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO I Z NIM ODDAWAĆ CHWAŁĘ OJCU

18.05.2021, wtorek , Św. Jana I, papieża

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 17, 1-11a

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: «Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie wpierw, zanim świat powstał. Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, że Ty Mnie posłałeś. Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  •  to jest życie wieczne: aby znali Ciebie – trzeba dobrze zrozumieć, co mówi Jezus. Życie wieczne to nie tylko życie w niebie, po śmierci. Użyty tutaj grecki wyraz Dzoe oznacza inny rodzaj życia – rzeczywistość nadprzyrodzoną, bożą, nieskończone odwieczne życie Boga, w którym już teraz możemy mieć udział. Natomiast słowo znać w języku biblijnym określa bardzo bliską zażyłość, intymną relację na wzór bliskości między małżonkami. Czyli Jezus obdarza nadnaturalnym bożym życiem tych, którzy są z Nim w wielkiej bliskości i przyjaźni.
  • To właśnie tym, których uważał za przyjaciół Jezus powierzył swoje pragnienie – aby Go naśladowali, aby kontynuowali Jego dzieło oddając chwałę Ojcu: Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami (J 15,8). Jak odnajdujesz w tym siebie? Czy przeżywasz swoją wiarę tak, jak o tym mówi Jezus? Tzn. czy przeżywasz to, że należysz do Niego, jesteś w bliskiej z Nim przyjaźni, widzisz działanie Dzoe w Tobie? Czy masz pragnienie, by swoim życiem oddawać chwałę Ojcu? Czy podejmując mniejsze i większe decyzję masz taką perspektywę – czy to będzie na chwałę Bogu?

  • Jezus daje przykład jak działaniem oddawać chwałę Ojcu: Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania. Kluczem jest posłuszeństwo. Św. Paweł dopowiada: Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. (Ef 2,10) Czyli nie chodzi o czynienie dobra jako takiego, ale wypełnianie konkretnych czynów przygotowanych przez Ojca dla Ciebie. Czy pytasz Boga, nasłuchujesz podszeptów Ducha Św i starasz się iść za tym, co odczytujesz jako wolę Ojca, także jeśli jest to wyzwanie dla Ciebie? Czy daje Ci to radość? Czego brakuje, abyś bardziej w tym wzrastał?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Duchu Św. proszę pomagaj mi zrozumieć, co jest wolą Ojca. Proszę uzdalniaj mnie Twoimi darami do posłuszeństwa, nie moją mocą – ale Twoją łaską chcę Cię wielbić!

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?