Archiwum z dnia: 8 września 2021

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO ŻYĆ GŁĘBOKO WIARĄ BIBLIJNĄ

08.09.2021, środa , Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Mateusza 1, 1-16. 18-23

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Żary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona; Ezron ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Eze-chiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: „Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emanuel”, to znaczy „Bóg z nami”.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Bóg Jahwe jest Bogiem obietnic, które ma moc zrealizować nawet po 42 pokoleniach, bo tak właśnie było z narodzinami Jezusa Chrystusa. Od powołania Abrahama do narodzin Jezusa minęły czterdzieści dwa pokolenia. Jezus Chrystus urodził się, gdy nastała pełnia czasu. Począł się i urodził na Bożych warunkach. Bóg przyjął ludzkie ciało i Mateusz Ewangelista podaje jego ludzki rodowód. Gdyby przyjrzeć się temu rodowodowi z bliska, to niewielu tam wspaniałych ludzi. W jakiś sposób, Bóg przychodzący w ludzkim ciele, utożsamia się z ludzką słabością także w swoim rodowodzie. Czy znasz swój rodowód? Czy utożsamiasz się ze swoimi przodkami? Czy znasz ich historie? Modlisz się za tych, którzy odeszli?
  • Józef ma również swoją tajemnicę zwiastowania. Jakże inną niż Maryja. Chciałoby się powiedzieć, że każdy ma swoją tajemnicę zwiastowania, w której Bóg objawia mu jego życiową misję. Józef miał stać się przybranym ojcem Syna Bożego. Zarówno Maryja jak i Józef są przekonywani przez Boże słowo, które znają i którym żyją. Odpowiedź Józefa jako męża sprawiedliwego jest w duchu wiary biblijnej – posłuszeństwo Bożemu wezwaniu. Istotą wiary biblijnej jest życie Bożymi obietnicami oraz posłuszeństwo Bożym wezwaniom. Czy miałeś swoją tajemnicę zwiastowania? Czy odkryłeś swoja misję życiową? Czego ona dotyczy?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, dziękuję Ci, że narodziłeś się specjalnie dla mnie. Dziękuję za dar wiary biblijnej.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?