Archiwum z dnia: 20 października 2021

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO BYĆ W GŁĘBOKICH RELACJACH ZE SWOIM PANEM

20.10.2021, środa , Św. Jana Kantego

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 12, 39-48

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«To rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie».
Wtedy Piotr zapytał: «Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich?» Pan odpowiedział: «Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby rozdawał jej żywność we właściwej porze? Szczęśliwy ten sługa, którego pan, powróciwszy, zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w sercu: Mój pan się ociąga z powrotem, i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; surowo go ukarze i wyznaczy mu miejsce z niewiernymi. Ów sługa, który poznał wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie poznał jego woli, a uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać będą».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Przyjście Pana może być różne, ponieważ Boże nawiedzenia są różne. Nowy Przekład Dynamiczny słowa Bożego ukazuje się to jeszcze czytelniej: Zrozumcie zatem, jak ważne jest zachowanie nieustannej gotowości! [..] Skoro jednak nie ma takiej wiedzy, to powinien nieustannie czuwać, by nie dać się zaskoczyć. Takie nawiedzenie miał Ananiasz w związku nawróconym Szawłem. «Panie – odpowiedział Ananiasz – słyszałem z wielu stron, jak dużo złego wyrządził ten człowiek świętym Twoim w Jerozolimie. I ma on także władzę od arcykapłanów więzić tutaj wszystkich, którzy wzywają Twego imienia».  «Idź – odpowiedział mu Pan – bo wybrałem sobie tego człowieka za narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów, i do synów Izraela. I pokażę mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego imienia».Wtedy Ananiasz poszedł. (Dz 9, 13-16) Czy jesteś wrażliwy na Boże nawiedzenia? Czy żyjesz ze wzmożoną uwagą, to znaczy, czy czuwasz?
  • Nieustanne czuwanie związane jest z głębokimi relacjami z Jezusem Chrystusem, reagowaniem na Jego wezwania, kochaniem Jego słowa. W dniu mojego powrotu prawdziwuie okaże się, który z was, moich sług, był wierny i roztropny. Wtedy zweryfikuje się, czy ci, którym przydzieliłem zadanie karmienia innych współsług, dawali im właściwy pokarm w stosownym czasie. Nieustanne czuwanie, to współpraca z Bożą łaską i wejście w stały proces nawracania się. Sąd Boży będzie polegał na oddzieleniu jednych ludzi od drugich według kryterium wytrwania w Chrystusie tzn. wytrwania w Bożym Słowie i Bożym Duchu. Potrzebujemy zatem nieustannie wzrastać w wierze i z determinacją prosić o wzrastanie w wierze, aby wykonać swoje zadanie do końca. Czy wzrastasz w relacjach z Jezusem Chrystusem? Do czego cię ostatnio zapraszał? Ile czasu poświęcasz na budowanie relacji z Jezusem?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, dziękuję Ci za relacje czuwania. Dziękuję Ci, że mogę być z Tobą na poziomie wiary biblijnej- posłuszeństwa Twojemu słowu.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?