Archiwum z dnia: 23 października 2021

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO NAPEŁNIAĆ SIĘ NIM KAŻDEGO DNIA

23.10.2021, sobota , Św. Jana Kapistrana

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Listu Św. Pawła do Rzymian 8, 1-11

Bracia:
Teraz dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia. Albowiem prawo Ducha, które daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci. Co bowiem było niemożliwe dla Prawa, ponieważ ciało czyniło je bezsilnym, tego dokonał Bóg. On to zesłał Syna swego w ciele podobnym do ciała grzesznego i dla usunięcia grzechu wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech, aby to, co nakazuje Prawo, wypełniło się w nas, jeżeli postępujemy nie według ciała, ale według Ducha.
Ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało; ci zaś, którzy żyją według Ducha, do tego, czego chce Duch. Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś Ducha do życia i pokoju. Dlatego że dążność ciała wroga jest Bogu, nie podporządkowuje się bowiem Prawu Bożemu ani nawet nie jest do tego zdolna. A ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą.
Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Jeżeli natomiast Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu, duch jednak ma życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w nas Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Przypomnijmy sobie, że Kościół narodził się w dniu zesłania Ducha Świętego. Nie ma Kościoła, nie ma chrześcijanina, bez Ducha Świętego. Człowiek o własnych siłach nie jest w stanie wcielić Ewangelii w swoje życie. Tylko Duch Święty ma moc, oczywiście przy współpracy z człowiekiem, uczynić go chrześcijaninem. Dlatego chrześcijanin to człowiek żyjący w bliskiej zażyłości z Duchem Świętym: Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do niego nie należy.
  • Paweł podkreśla także, że Duch, który wskrzesił Jezusa z martwych jest w stanie również i nas wyprowadzić z każdej naszej śmierci. Jeśli tylko Duch Boży w nas mieszka. Duch Święty ma moc objawić nam naszą śmierć na każdej naszej płaszczyźnie życia. Ma moc także objawić w nas Jezusowe zmartwychwstanie. Czy tylko jest  w nas ten sam Duch, Duch Jezusa Chrystusa posłany w dniu zesłania Ducha Świętego? Jak to poznać?

  • Potwierdzeniem, że działa w nas Duch Święty, jest zdolność do ujrzenia własnego grzechu i chęć nawrócenia, odrzucenia grzechu i chęć do życia w łasce. Duch Święty uzdalnia nas także do ujrzenia drogi wyjścia z tego grzechu. Duch Święty uzdalnia nas do rozeznawania woli Bożej w naszym życiu, ale także do realizowania tej woli każdego dnia. Duch Święty uzdalnia nas do realizowania naszej misji do końca.
  • Czy prosisz Jezusa o Ducha Świętego? Czy napełniasz się Duchem Świętym każdego dnia? Czy oddajesz się Duchowi Swiętemu, aby cię prowadził? Czy słuchasz i jesteś posłuszny Jego natchnieniom?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, proszę Cię o Twojego Ducha na każdy dzień mojego życie. Proszę Cię, abym mogła wypełnić misję mojego życia do końca.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?