Archiwum z dnia: 23 marca 2023

NAWRACAĆ SIĘ, TO BYĆ WIERNYM BOGU W KAŻDYM MOMENCIE ŻYCIA

23.03.2023, czwartek , Św. Turybiusza z Mongrovejo, biskupa

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Księga Wyjścia 32,7-14

Pan rzekł do Mojżesza: «Zstąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej.
Bardzo szybko zawrócili z drogi, którą im nakazałem, i utworzyli sobie posąg cielca odlanego z metalu, i oddali mu pokłon, i złożyli mu ofiary, mówiąc: „Izraelu, oto twój bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej”».
I jeszcze powiedział Pan do Mojżesza: «Widzę, że lud ten jest ludem o twardym karku. Pozwól Mi, aby rozpalił się gniew mój na nich. Chcę ich wyniszczyć, a ciebie uczynić wielkim ludem».
Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać Pana, Boga swego, i mówić: «Dlaczego, Panie, płonie gniew Twój przeciw ludowi Twemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką mocą i silną ręką? Czemu to mają mówić Egipcjanie: „W złym zamiarze wyprowadził ich, chcąc ich wygubić w górach i zgładzić z powierzchni ziemi”? Odwróć zapalczywość Twego gniewu i zaniechaj zła, jakie chcesz zesłać na Twój lud. Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, Twoje sługi, którym przysiągłeś na samego siebie, mówiąc do nich: „Uczynię potomstwo wasze tak licznym jak gwiazdy niebieskie, i całą ziemię, o której mówiłem, dam waszym potomkom i posiądą ją na wieki”».
Wówczas to Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na swój lud.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Człowiek szybko przyzwyczaja się do stałych elementów, które z biegiem czasu wprawiają w monotonię i pewnego rodzaju rutynę i nudę, a trudności wzbudzają rozgoryczenie i bunt. Zaczyna wprowadzać zmiany. Nieposłuszeństwo wypływa z pychy (ja wiem lepiej, co dla mnie dobre) i pociąga trudne konsekwencje (wygnanie z raju pierwszych ludzi, gniew Boga na Izraelitów szemrzących na pustyni). Powrót do relacji z Bogiem wymaga postawy nawrócenia, przyznania się do winy. Niejednokrotnie zanim przyznam się do winy szukam jej na zewnątrz: w sytuacjach, zbiegach okoliczności , w innych ludziach. Występuje element wyparcia. Dopiero przyznanie się do niej, otwiera drogę do skruchy i nawrócenia. „Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak w buncie!” (Hbr 3,15). Co jest moją słabością (cielcem)? Z czym  powinienem zerwać, co zostawić, by na nowo zwrócić się ku Bogu?
  • Pan Bóg stworzył człowieka z miłości i do miłości, a nie do wytępienia. Nie do potępienia, ale dla zbawienia. Tak, jak Mojżesz wstawiał się za ludem wybranym i Pan Bóg Go wysłuchał, tak samo Jezus wstawia się za nami i jest tym, który usprawiedliwia każde nasze czyny przed Bogiem. Skoro wstawiennictwo Mojżesza za niewiernymi Izraelitami odwróciło skutki gniewu Boga, to o ileż skuteczniejsze jest wstawiennictwo Jezusa za nami? „O tyle nawet większej czci godzien jest od Mojżesza, o ile większą cześć od domu ma jego budowniczy” (Hbr 3,3).Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla [uzyskania] pomocy w stosownej chwili” (Hbr 4,16). Czy w czasie Wielkiego Postu zaplanowałem przystąpienie do sakramentu pojednania?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: „Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, 2 o Panie, słuchaj głosu mego! Nakłoń swoich uszu ku głośnemu błaganiu mojemu (Ps 130,1b-2).

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?