Archiwum z dnia: 12 lutego 2024

CHODZIĆ W DUCHU DAJĄCYM BEZPIECZEŃSTWO

12.02.2024, poniedziałek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Psalm 119,67-68.71-72.75-76

Błądziłem, zanim przyszło utrapienie, teraz jednak strzegę Twego słowa. Dobry jesteś i dobrze czynisz, naucz mnie Twoich ustaw. Dobrze to dla mnie, że mnie poniżyłeś, bym się nauczył Twych ustaw. Prawo ust Twoich jest dla mnie lepsze niż tysiące sztuk złota i srebra. Wiem, Panie, że sprawiedliwe są Twoje wyroki, że dotknąłeś mnie słusznie. Niech Twoja łaska będzie mi pociechą zgodnie z obietnicą daną Twemu słudze.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Psalmista mówi, że błądził zanim przyszło utrapienie. Wynika z tego, że przestał błądzić, gdy ono się pojawiło. Biblia wiąże pojawienie się utrapienia z prostowaniem życiowych ścieżek. “Teraz jednak strzegę Twego słowa“; aż się ciśnie dokończenie tego zdania: i dlatego już nie błądzę. Strzeżenie Słowa, strzeżenie Jego roli w życiu osobistym, wpływa na dobre decyzje, bo daje lepsze rozeznanie woli Bożej i uczy słuchania tego, co mówi Pan Bóg. Psalmista mówi dalej: “Dobry jesteś i dobrze czynisz“. Te słowa tchną poczuciem bezpieczeństwa i zaufaniem. Bóg jest spójny wewnętrznie, Jego dobre czyny są tożsame z dobrymi słowami i całym Jego jestestwem pełnym dobroci. U ludzi jest inaczej – rzadko kto jest naprawdę spójny w myśleniu, odczuwaniu i działaniu. Jezus przypomina o tym, gdy mówi: choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom.
  • Sprawiedliwe są Twoje wyroki“. Nasze myślenie o sprawiedliwości, wyrokach, sądzie i karze powinno być kształtowane przez Biblię. Sprawiedliwość to idea, za którą tęsknią wszyscy, zwłaszcza ubodzy i pokrzywdzeni. Jezus o tym wie i pochwala pragnących sprawiedliwości (Mt 5,6). Tym bardziej trzeba, abyśmy porzucili dawne myślenie i przyoblekli nowe, wzorowane na Chrystusie. Wciąż krążą powiedzenia typu “sprawiedliwość na tym świecie musi być” (gdy mowa o zemście), albo “nie ma sprawiedliwości na tym świecie” (gdy coś idzie nie po myśli mówiącego). Przyjrzyj się swojemu pojęciu sprawiedliwości. Zobacz, jak ważne miejsce ona zajmuje w Biblii, zwłaszcza w psalmach. Proś Ducha Świętego, aby kształtował w tobie takie myślenie o sprawiedliwości, jakie Jemu jest miłe.
  • Niech Twoja łaska będzie mi pociechą zgodnie z obietnicą daną Twemu słudze“. Pociecha to dar Pocieszyciela, a Pocieszyciel to Duch Święty, nasz Obrońca. Wobec trudności życia broni nas, dając pocieszenie w utrapieniach zgodnie z Bożą obietnicą (Dz 2,39). Ufajmy tej obietnicy, powołujmy się na nią wzywając Jego pomocy.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Prowadź mnie, Panie Boże. Pomóż widzieć obietnice, które wypełniasz, bo nie łamiesz nigdy danego Słowa.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?