Archiwum z dnia: 21 marca 2018

NAWRACAĆ SIĘ TO DAĆ SIĘ WYZWOLIĆ BOGU

21.03.2018, środa

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 8,31-42

Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: «Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli».
Odpowiedzieli Mu: «Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakże Ty możesz mówić: „Wolni będziecie?”»
Odpowiedział im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz Syn pozostaje na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie ma w was miejsca dla mojej nauki. Co Ja widziałem u mego Ojca, to głoszę; wy czynicie to, co usłyszeliście od waszego ojca».
W odpowiedzi rzekli do niego: «Ojcem naszym jest Abraham».
Rzekł do nich Jezus: «Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to dokonywalibyście czynów Abrahama. Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy dokonujecie czynów ojca waszego».
Rzekli do Niego: «My nie urodziliśmy się z nierządu, jednego mamy Ojca – Boga».
Rzekł do nich Jezus: «Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem sam od siebie, lecz On Mnie posłał».

Zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • „niewola”; niektórzy myślą, że przejawem wolności jest możliwość robienia tego, co się chce. Paradoksalnie, dla człowieka wiary, wolność polega na trwaniu w posłuszeństwie wobec Boga. Decyzją rozumu, aktem woli chcę być przy Bogu. Niewolnikami czyni nas grzech. Św. Paweł mówił: „jeśli oddajecie samych siebie jako niewolników pod posłuszeństwo, jesteście niewolnikami tego, komu dajecie posłuch: bądź [niewolnikami] grzechu, [co wiedzie] do śmierci, bądź posłuszeństwa, [co wiedzie] do sprawiedliwości” (Rz 6,16). Wyzwolenie, przebaczenie grzechów, przynosi nam Jezus. Tylko z Nim i w Nim możemy być w pełni wolni i szczęśliwi. Czemu ja daję posłuch, co mnie zniewala? Czy prosiłem Jezusa o uwolnienie?
  • „prawda”; jest wiele różnych definicji prawdy. Dla nas Jezus jest „drogą, prawdą i życiem” (J 14,6). Kto wierzy w tę prawdę, czyli w to co mówił i o czym nauczał, „choćby i umarł żyć będzie” (J 11,25). A Jezus mówił nie tylko, że Bóg kocha nas zawsze i bezwarunkowo, ale także o grzechu, jego konsekwencjach, o sądzie. Prawdy te choć są niepodważalne, to często są niewygodne. Czy może czasem nie neguję jakiś prawd, wyrzucając to, co niewygodne, dostosowując życie do własnych poglądów?
  • “Syn przebywa w domu na zawsze”; jeśli „prowadzi nas Duch Boży, to jesteśmy synami Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga” (Rz 8,14.17), dziedzicami Jego królestwa. Jesteśmy więc zaproszeni i mamy prawo przebywać w domu Ojca. Ale tylko czując się dzieckiem, będziemy chcieli w nim przebywać. Czy mam świadomość, że jestem ukochanym dzieckiem Ojca? Czy mam pragnienie przebywania w Jego domu?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, Ty jesteś moją tarczą i opoką. Tylko w Tobie mogę znaleźć siłę i moc do walki z tym co mnie zniewala. Oddal uciski mojego serca, wyrwij mnie z moich udręczeń (Ps 25,17).

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?