Archiwum z dnia: 5 listopada 2021

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, BĘDĄC WIERNYM MISJI CHRYSTUSA

05.11.2021, piątek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

List św. Pawła do Rzymian 15, 14 – 21

Bracia, jestem co do was przekonany, że pełni jesteście szlachetnych uczuć, ubogaceni wszelką wiedzą, zdolni do udzielania sobie wzajemnie upomnień. A może niekiedy w liście tym zbyt śmiało się wyraziłem jako ten, który wam pewne sprawy stara się przypomnieć – na mocy danej mi przez Boga łaski. Dzięki niej jestem z urzędu sługą Chrystusa Jezusa wobec pogan, sprawującym świętą czynność głoszenia Ewangelii Bożej po to, by poganie stali się ofiarą miłą Bogu, uświęconą Duchem Świętym.
Jeśli więc mogę się chlubić, to tylko w Chrystusie Jezusie z powodu tego, co odnosi się do Boga. Nie odważę się jednak wspominać niczego poza tym, czego dokonał przeze mnie Chrystus w doprowadzeniu pogan do posłuszeństwa wierze słowem, czynem, mocą znaków i cudów, mocą Ducha Świętego. Oto od Jeruzalem i na całym obszarze aż po Ilirię dopełniłem głoszenia Ewangelii Chrystusa.
A poczytywałem sobie za punkt honoru głosić Ewangelię jedynie tam, gdzie imię Chrystusa było jeszcze nieznane, by nie budować na fundamencie położonym przez kogoś innego, lecz zgodnie z tym, co jest napisane: «Ci, którym o Nim nie mówiono, zobaczą Go i ci, którzy o Nim nie słyszeli, poznają Go».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Święty Paweł kończąc List do Rzymian wyjaśnia, że napisał go w ramach posługi, którą powierzył mu Chrystus. Posługą tą było głoszenie przez Pawła Ewangelii poganom, aby „pozyskiwać ich dla posłuszeństwa wierze” (zob.: Rz 1, 5), która jest początkiem zbawienia i pierwszym krokiem do świętości (sprawiedliwości). Aby stawać się świętym Paweł proponuje żyć według zasad miłości braterskiej, sam dając tego niezbite dowody. Przykłady tego widoczne są w dzisiejszym fragmencie listu.
  • Zwraca się on do adresatów z miłością, pokorą i wyrozumiałością; jest zdolny przepraszać ich za uchybienia; ale też jest przekonany, że jego apostolat jest możliwy „na mocy danej mu przez Boga łaski”. Jako „sługa Chrystusa Jezusa” chlubi się Nim i jest Mu wdzięczny za to, że w czasie głoszonej ewangelizacji, w mocy Ducha Świętego, jest w stanie doprowadzać do wiary wielu spotkanych na swojej życiowej drodze pogan, którzy przez niego mogą o Chrystusie usłyszeć i poznać Jego naukę. A jak jest ze mną? Czy apostołuję, głosząc Ewangelię Bożą swoim życiem? Jak i kiedy to czynię? Czy proszę Ducha Świętego, aby mi w tym pomagał? Czy jestem wdzięczna Panu za łaskę wiary? Czy ją rozwijam, dążąc do uświęcania się?
  • Postępowanie św. Pawła jest godne naśladowania przez każdego chrześcijanina. Jego zasady apostolatu to misja dla tego, kto czuje się sługą Chrystusa „sprawującym świętą czynność głoszenia Ewangelii Bożej”. Czynić to można za pomocą Słowa i własnego przykładu, żyjąc, czując, myśląc „po Bożemu”, na wzór Chrystusa i tych, którzy Go umiłowali, bo ich zafascynował (fascynuje) i pociągnął (pociąga). Bo dzięki Niemu, Mistrzowi z Nazaretu, byli (są) tak jak Paweł zdolni „bez przeszkód dążyć do zbawienia, które obiecywał” (zob.: dzisiejsza kolekta na wejście). A co jest moim życiowym celem? Czy staram się o własne zbawienie, stawiając Chrystusa na pierwszym miejscu w swoim życiu? Czy wzrastam w poznawaniu Jezusa i utrzymuję z Nim i bliźnimi, których postawił na mojej życiowej drodze, właściwą relację?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, mój Boże, ucz mnie godnie Ci służyć, bezgranicznie Ci wierzyć i całkowicie oddawać się Twemu prowadzeniu, ufając, że działasz we mnie i przeze mnie.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?